Kasa

Kasa czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00

 

 Zarządzenie nr 51


Opłaty sądowe można uiszczać w następujący sposób:

  • przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu link: Konta bankowe
  • w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju
  • w kasie sądu
  • za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 1.01.2017r: www.oplaty.ms.gov.pl
  • w formie znaków opłaty sądo­wej o odpowiedniej wartości.

Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Brzezinach prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie: czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp.  Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

Znaki opłaty sądowej można nabyć:

w formie tradycyjnej:

  • w Kasie Sądu

od poniedziałku do piątku w godzinach  urzędowania Sądu

w formie tzw. e-znaków:

  • przez stronę internetową:  www.oplaty.ms.gov.pl
  • w Kasie Sądu w godzinach od 9.00  do 13.00

Procedura zakupu e-znaku w budynku Sądu:

Opłatę za e-znak uiszcza się pracownikowi Sądu w formie wpłaty gotówkowej. Klient zakupujący znak otrzymuje e-znak wydrukowany na papierze samoprzylepnym (możliwy jest też wydruk na zwykłym papierze).  Na wniosek klienta - pracownik Sądu wydaje mu potwierdzenie wykonania zlecenia.

Zwrot e-znaku:

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków.  Zwrot może nastąpić wyłącznie na podstawie polecenia wypłaty, sporządzonego przez Wydział merytoryczny z dołączonym oryginalnym e-znakiem (w przypadku, gdy nie zostanie wykorzystany) bądź z kopią wykorzystanego e-znaku (w przypadku zwrotu części opłaty) na wskazany rachunek bankowy lub na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Klient może przedstawić znak do skasowania w następujący sposób:

Klient nakleja znak opłaty sądowej na piśmie podlegającym opłacie na egzemplarzu przeznaczonym dla Sądu, na pierwszej bądź ostatniej stronie pisma - w miejscu niezawierającym tekstu.

Jeżeli opłata sądowa wnoszona jest na wezwanie Sądu lub dodatkowo, wpłacający może nakleić znak na tym wezwaniu lub czystej kartce papieru, podając numer sprawy oraz imię i nazwisko.

Jeśli e-znak został wydrukowany na zwykłej kartce papieru to Klient dołącza wydrukowaną kartkę z e-znakiem do pisma przeznaczonego dla Sądu.

 

Opłat można dokonywać w dowolnej placówce Poczty Polskiej bez prowizji.

Brak prowizji dotyczy tylko:

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny)

08 1010 0055 1093 0050 2100 0000

Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza)

06 1010 1371 0004 0413 9800 0000

 

 

W przypadku nieobecności kasjera Kasa Sądu jest nieczynna.

 

Najbliższe punkty do wpłat w Brzezinach znajdują się:

  •  BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W BRZEZINACH – ul. Piłsudskiego 2/8,
  • URZĄD POCZTOWY BRZEZINY – ul. Mickiewicza 22 

 

Wpłacający nie ponosi kosztów prowizji z tytułu wpłat dokonywanych w dowolnej placówce Poczty Polskiej SA 

 

Wpłat można dokonywać na niżej wskazane  konta bankowe:

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, koszty, grzywny)

NBP O/O Łódź 08 1010 0055 1093 0050 2100 0000

 

 

Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłego, kuratora, tłumacza)
NBP O/O Łódź 06 1010 1371 0004 0413 9800 0000